Algemene voorwaarden voor dienstverlening Van Tuinen Advocatuur gevestigd te Amsterdam.

1. Van Tuinen Advocatuur is gevestigd te Amsterdam aan de Oudezijds Voorburgwal 247-B. In het handelsregister is het ingeschreven onder nummer 34323438. Mr. B.A.C. van Tuinen is ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Van Tuinen Advocatuur en een wederpartij (hierna te noemen: ‘cliënt’) waarbij Van Tuinen Advocatuur werkzaamheden verricht of zal verrichten.

3. Van Tuinen Advocatuur is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Tuinen Advocatuur. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Van Tuinen Advocatuur en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Van Tuinen Advocatuur is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de cliënt een ander dan Van Tuinen Advocatuur tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

4. Indien in verband met de aan Van Tuinen Advocatuur opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Van Tuinen Advocatuur, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt. Van Tuinen Advocatuur zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Van Tuinen Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Van Tuinen Advocatuur heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden. Op eerste verzoek zal Van Tuinen Advocatuur de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.

5. Iedere aansprakelijkheid van Van Tuinen Advocatuur voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Van Tuinen Advocatuur of anderszins verband houdend met een aan Van Tuinen Advocatuur verstrekte opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Van Tuinen Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Van Tuinen Advocatuur komt. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade, die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden, in verband waarmee de schade is ontstaan, door de cliënt aan Van Tuinen Advocatuur is betaald.

6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Tuinen Advocatuur, vrijwaart de cliënt Van Tuinen Advocatuur voor en tegen, en zal de cliënt Van Tuinen Advocatuur schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Van Tuinen Advocatuur mocht hebben of jegens Van Tuinen Advocatuur mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Van Tuinen Advocatuur voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Van Tuinen Advocatuur, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Van Tuinen Advocatuur lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

7. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Van Tuinen Advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals door Van Tuinen Advocatuur worden vastgesteld. Van Tuinen Advocatuur zal de kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt bij de cliënt in rekening brengen, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden. Naast het honorarium is de cliënt aan Van Tuinen Advocatuur verschuldigd een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Van Tuinen Advocatuur is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Van Tuinen Advocatuur met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

8. De declaraties van Van Tuinen Advocatuur moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum worden betaald op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door Van Tuinen Advocatuur aan te wijzen rekening. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Van Tuinen Advocatuur het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum.

9. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Van Tuinen Advocatuur en de cliënt of andere derden is het Nederlandse recht van toepassing.

10. Van Tuinen Advocatuur beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Tuinen Advocatuur en de cliënt. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek schriftelijk of via elektronische weg ter beschikking gesteld.

11. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Van Tuinen Advocatuur verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derden, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

12. Van Tuinen Advocatuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. Van Tuinen Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- (waaronder Whatsapp) en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.